Tiszaújváros logó
Image
Tiszaújváros logó

2.04 A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásai

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásai

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat saját fenntartású adatbázisai, illetve nyilvántartásai leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Telepekről vezetett nyilvántartás

Adatkezelés jogalapja: a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Szálláshely nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapja: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Kereskedelmi tevékenység végzéséről vezetett nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapja: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás

Adatkezelés jogalapja: a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Bélyegzőkről vezetett nyilvántartás

Adatkezelés jogalapja: a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az adatkezelés időtartama: folyamatos

 

 • WEBIKSZ szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása,
 • Nyilvántartás lakóingatlan lefoglalásának tényéről,
 • Adatkezelői nyilvántartás
 • Ingatlan-nyilvántartás lekérdezési napló
 • Tiszaújváros kitüntetettjei,
 • méhészek nyilvántartása,
 • eb-nyilvántartás.

 Az Önkormányzat által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Telepekről vezetett nyilvántartás:

 • telepengedéllyel rendelkezők adatai,
 • tevékenység adatai.

Szálláshely nyilvántartás:

 • szálláshely-szolgáltató adatai,
 • szálláshely adatai.

Kereskedelmi tevékenység végzéséről vezetett nyilvántartás:

 • kereskedő adatai,
 • kereskedelemi tevékenységgel kapcsolatos adatok.

Zenés, táncos rendezvények nyilvántartása:

 • rendezvény fenntartójának, üzemeltetőjének adatai,
 • rendezvényhez kapcsolódó adatok.

Vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról vezetett nyilvántartás:

 • vásár, piac, bevásárlóközpont fenntartójának, üzemeltetőjének adatai,
 • vásár, piac, bevásárlóközpont adatai.

Bélyegzőkről vezetett nyilvántartás:

 • bélyegző használójának adatai,
 • bélyegző adatai.

Természetes személyazonosító adatok (név, cím, születési dátum, anyja neve)

Statisztikai adatok

Méhészek nyilvántartása keretében (név, lakcím, telefonszám, kaptárak telepítésének helye, kaptárak száma)

Eb-nyilvántartás keretében (ebtartó neve, eb fajtája, kora, tartási helye)

WEBIKSZ szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása:

 • Az adatkezelés jogalapja: a szociális és gyermekvédelmi ellátások keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §-ában meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetése.
 • Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Nyilvántartás lakóingatlan lefoglalásának tényéről:

 • adós neve, lakcíme,
 • lefoglalt ingatlan helye, helyrajzi száma.
 • Az adatkezelés jogalapja: a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 138/C. §, valamint a 154/A. § alapján nyilvántartás vezetése.
 • Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Adatkezelői nyilvántartás: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/E. § (1) bekezdésében meghatározott adattartamú nyilvántartás.

 • Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/E. § (1) bekezdése
 • Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Ingatlan-nyilvántartás lekérdezési napló: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 75. § (2) és (2a) bekezdésében meghatározott adattartamú nyilvántartás.

 • Az adatkezelés jogalapja: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény 75. § (2) és (2a) bekezdése
 • Az adatkezelés időtartama: 5 év

Az Önkormányzat által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A szociális és gyermekjóléti ügyek tekintetében:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 33-34. §-a értelmében az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.
Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

A Jogi és Igazgatási Osztályon kérelemre.

A közérdekű adatok egyedi igénylésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatárs segítségével.

Méhészek nyilvántartása – elektronikus nyilvántartás

Eb-nyilvántartás – elektronikus és papír alapú nyilvántartás

Nyilvántartás lakóingatlan lefoglalásának tényéről – elektronikus nyilvántartás.

Az Önkormányzat által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály:

A szociális és gyermekvédelmi ellátások esetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 33. § (4) bekezdése értelmében az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.