Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A 2017/2018-as tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):

Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (127.500 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2017-ben 110.224 Ft).

A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani. A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:

1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:

1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

 • gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
 • utógondozói ellátásban részesül.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos.

Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:

 • akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
 • tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
 • akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-ot.

Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:

 • a 2017/2018-as nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
 • a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.

Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulónak, törvényes képviselőjének az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

 • a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, pénteken 7.20 – 14.00-ig
 • a nyomtatvány letölthető: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu

Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámokon: 49/548-305, illetve 49/548-328.

A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de a amennyiben a 2017/2018- as nevelési/tanítási év szeptember hónapjában már igénybe kívánja venni az étkező az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, abban az esetben az étkezési kérelmet 2017. augusztus 31-ig le kell adni.

A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).