2.04 A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásai

A Polgármesteri Hivatal nyilvántartásai

Adat megnevezése

Közzéteendő adatok

Az Önkormányzat saját fenntartású adatbázisai, illetve nyilvántartásai leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 • WEBIKSZ szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása,
 • Önkormányzati Információs Rendszer,
 • telepengedéllyel rendelkezők nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása,
 • kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartása,
 • építéshatóság illetékességi területéhez tartozó   települések részletes rendezési tervének  nyilvántartása,
 • óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartása,
 • civil szervezetek nyilvántartása,
 • a város köztéri szobrairól, emlékműveiről, emléktábláiról készült nyilvántartás,
 • bélyegzők nyilvántartása,
 • szabadság-nyilvántartás,
 • továbbképzések nyilvántartása,
 • méhészek nyilvántartása,
 • eb-nyilvántartás.

 Az Önkormányzat által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Telepengedéllyel rendelkezők nyilvántartása:

 • engedélyes neve, cégjegyzékszáma, székhelye, telephelye
 • tevékenység megnevezése,

Szálláshelyek nyilvántartása:

 • üzemeltető adatai,
 • szálláshely címe, elnevezése, befogadóképessége, típusa

Kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartása:

 • kereskedő adatai,
 • üzlet címe, elnevezése, területe, nyitvatartási ideje
 • forgalmazott termékkör

Építéshatóság illetékességi területéhez tartozó települések részletes rendezési tervének nyilvántartása:

 • település megnevezése,
 • részletes rendezési tervek száma

Természetes személyazonosító adatok (név, cím, születési dátum, anyja neve)

Óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartása:

 • természetes személyazonosító adatok (név, születési dátum, anyja neve, cím)

Statisztikai adatok

Statisztikai adatok (civil szervezetek esetében: név, képviselő, cím, e-mail; közterületen elhelyezett művészeti alkotások esetében: alkotás neve, alkotója, elhelyezés éve, helye, rövid leírás)

Méhészek nyilvántartása keretében (név, lakcím, telefonszám, kaptárak telepítésének helye, kaptárak száma)

Eb-nyilvántartás keretében (ebtartó neve, eb fajtája, kora, tartási helye)

WEBIKSZ szociális és gyermekvédelmi ellátások nyilvántartása:

 • A szociális és gyermekvédelmi ellátások keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §-ában meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetése.

Az Önkormányzat által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A szociális és gyermekjóléti ügyek tekintetében:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 33-34. §-a értelmében az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe.
Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően is –, vagy azt végzésben elutasítja.

Óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartása tekintetében:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (8) és (10) bekezdése szerinti adatközléssel.

Civil szervezetek nyilvántartása – elektronikus nyilvántartás, kérelemre.

A város köztéri szobrairól, emlékműveiről, emléktábláiról készült nyilvántartás – elektronikus nyilvántartás, kérelemre

 

A Jogi és Igazgatási Osztályon kérelemre.

 

A közérdekű adatok egyedi igénylésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkatárs segítségével.

 

Méhészek nyilvántartása – elektronikus nyilvántartás

Eb-nyilvántartás – elektronikus és papír alapú nyilvántartás

Az Önkormányzat által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály:

A szociális és gyermekvédelmi ellátások esetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 33. § (4) bekezdése értelmében az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.